Natječaj

Natječaj

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i čl. 204. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) te članka 39. Statuta Sv. Ane-Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja-skraćeno ŽON, sukladno Odluci donesenoj na sjednici Upravnog vijeća Doma 18.06.2024.,  objavljuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ce  Sv. Ane-Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
  • da ne postoji zapreka iz članka 261.  Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • diplomu o stručnoj spremi
  • potvrdu o radnom stažu 
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
  • preporuka župnika

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Sv. Ane-Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON  na mandat od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Sv. Ane – Caritasov Dom za žene i djecu – ŽON, s naznakom: » Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, na adresu Osječka 84a, Rijeka ili  na p.p. 76, Rijeka. 

Natječaj je otvoren do 19.07.2024. godine

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.